عبارات تأکیدی

عبارت تاکیدی مانند تجویز دارو برای جنبه های معینی از خویشتن است که می خواهید آن را دگرگون سازید!

عبارت تاکیدی جمله ای نیرومند و مثبت است که اظهار می دارد امری پیشاپیش چنین است!